Tượng đạt ma quá hải gỗ hương cao 1m10

12.000.000