Tượng phật di lặc cửu phúc ngồi dưới gốc tùng

25.500.000