Tượng phật di lặc đứng nghê vác cành đào gỗ xá xị

10.200.000