Tượng phật di lặc kim tiền mãn ngọc cao 28

6.000.000