Tượng phật di lặc ngồi gốc tùng cao 77 rộng 82 sâu 50

42.000.000