Tượng phật di lặc ngũ phúc vác cành đào gỗ xá xị

9.700.000