Tượng phật di lặc nhị phúc gỗ hương gánh đào cao 60

9.000.000  8.500.000