Tượng phật di lặc tam tặc gỗ hương ngồi kẹp đá

28.000.000