Tượng thần tài nghênh hỷ gỗ pơmu nguyên khối

5.800.000